Van het Bestuur

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering die 27 maart jl. werd gehouden in Amersfoort, zijn een paar ingrijpende besluiten genomen en goedgekeurd door de Algemene vergadering. Wij geven daarvan hieronder een korte samenvatting.

 

Algemene Ledenvergadering

Het eerste punt betreft de Algemene Ledenvergadering (ALV) zelf. Het bestuur stelde de vergadering voor om voortaan geen landelijke bijeenkomst meer te organiseren. Gezien de zeer lage opkomst van de leden en de desondanks hoge kosten die er aan de organisatie van een dergelijke bijeenkomst verbonden zijn, stelt het bestuur voor om de ALV geheel via het Mededelingenblad te voeren. Alle stukken worden binnen zes maanden na afsluiting van het verenigingsjaar in het Mededelingenblad gepubliceerd.

De kascommissie krijgt vooraf de stukken toegezonden en kan onderling overleg plegen; daarvan brengen zij verslag uit bij de penningmeester (en via het blad aan de leden).

Indien de leden vinden dat er een “echte” ALV gehouden dient te worden kunnen zij het bestuur daarom vragen.

Uitgangspunt is en blijft om één keer per vijf jaar (de eerstvolgende keer in 2012) een reünie te houden ergens in het land met een aantrekkelijke activiteit.

Mededelingenblad

Tijdens dezelfde ALV is besloten om drastisch de kosten te beperken voor het maken en laten verschijnen van het Mededelingenblad. Het blad zal voortaan naar keuze van het individuele lid, per e-mail of per post verstuurd worden.

Daarnaast zal de verschijningsfrequentie van het Mededelingenblad gewijzigd worden in drie (3) keer per jaar eventueel aangevuld met een tussentijdse korte nieuwsbrief per e-mail. In een ander artikel op bladzijde 18 in dit blad komen wij daar uitgebreider op terug.

Ook dit voorstel is unaniem door de vergadering aangenomen.

het Bestuur